Vedtægter

1. DANSK-SKAANSK FORENING, der er stiftet den 26. september 1954 i Helsingborg i Skåne, er en selvstændig og tværpolitisk organisation, hvis opgave det er såvel i Skåne som det nuværende Danmark at sprede kendskab til Skånes geografiske og historiske tilknytning til Danmark.

2. Dette formål søges opnået gennem afholdelse af møder, tilrettelæggelse af udflugter og udgivelse af publikationer, herunder genoptryk af ældre værker.

Foreningen søger endvidere at yde støtte økonomisk og praktisk til andre organisationer, hvis virke kulturelt, historisk eller hjemstavnspræget ligger på linie med DANSK-SKAANSK FORENINGS.

Foreningen samvirker endvidere med de tilsvarende organisationer for Halland og Blegind, samt de foreninger, der på samme måde virker for Sydslesvig.

Der kan oprettes kontakt til organisationer, som har sat sig for at virke, for forbindelse til områder, der, selvom de ikke er danske, dog har været under dansk administration i kortere eller i længere perioder.

3. Foreningens medlemmer er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser.

4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afholdes hvert år i januar kvartal.

5. Den ordinære generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel gennem meddelelse til hvert enkelt medlem gennem postvæsenet ved bestyrelsen, der fastsætter tid og sted for dens afholdelse.

6. Dagsordenen for generalforsamlingen består af følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forhandlingsprotokol
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

7. Bestyrelsen består af indtil 12 medlemmer, hvoraf en tredjedel er på valg hvert år efter anciennitet.

Der vælges hvert år indtil 3 bestyrelsessuppleanter.

8. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv og selv fastsætter sin forretningsorden, leder foreningens virke og anvender dens midler på den måde, som den skønner bedst forenelig med formålet.

9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

10. Regnskabet fremlægges efter godkendelse i bestyrelsen på den ordinære generalforsamling og for dens deltagere i skriftlig form, men kun i hovedtræk.

11. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf en er på valg hvert år.

Hvert år vælges der af generalforsamlingen 2 revisorsuppleanter.

12. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Kun sådanne forslag kan gøres til genstand for drøftelse på generalforsamlingen, og kun sådanne kan der stemmes om.

13. En eksklusion af et foreningsmedlem, foretaget af bestyrelsen, skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter den, eller hvis mindst 5 % af foreningens medlemmer kræver det. Bortset fra, at den kan afholdes nårsomhelst i løbet af året, er reglerne for den de samme som for den ordinære generalforsamling. Den behandler dog alene de punkter, som af bestyrelsen er sat på dagsordenen eller krævet sat på dagsordenen af de medlemmer, der kunne kræve den indkaldt.

15. Hvor andet ikke er bestemt, træffes alle afgørelser i foreningens organer ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

16. Ændringer i nærværende vedtægter eller ophævelse af foreningen sker ved, at forslag herom vedtages uændret på to på hinanden følgende ordinære årlige generalforsamlinger.

17. Forslag om foreningens ophævelse skal indeholde bestemmelse om, hvordan en eventuel beholden foreningsformue skal anvendes.

Således vedtaget på DANSK-SKAANSK FORENINGS ordinære generalforsamling den 27. februar 2000.