Skånsk historia förpliktar!
Av Karl-Erik Weggerup. Kvällsposten Malmø. 21. januar 2005.

Skåne har kommit i kläm mellan Sverige och Danmark! Det ser ut till att vi får leva med ett sådant dilemma även under detta nya år. Men inte utan god kamplust!  

De allra flesta skånska politiker tycks vara eniga om att vi i Skåne måste arbeta utifrån våra egna förutsättningar. Först då kan vi uträtta något positivt också för vår omvärld, i stället för att dikteras uppifrån och därmed låsa vår handlingsfrihet och begränsa de regionala utvecklingsmöjligheterna.

Förbättrade kommunikationer är nödvändiga men inte nog i sammanhanget. Skåne är ett broland, där de historiska och kulturella aspekterna måste vägas in parallellt med de kommersiella och infrastrukturella.

Detta problemkomplex har man från svensk och dansk sida inte velat ta tag i på allvar. Eftersom Skånelands historia är skånsk, dansk, svensk och nordisk ger den just de utblickar mot omvärlden, som är så värdefulla i ett mänskligt perspektiv och för en framtidstro.

Gränstänkande
Vi tänker i gränser. Gränsen i Öresund får sägas vara en osynlig järnridå, fortfarande - trots Bron. Man kan fråga sig hur vi lever upp till vedertagna nordiska ideal och till det nya regionernas Europa, där gränshinder skulle överbryggas i vidaste mening. 

Enda vägen att stärka den skånska identiteten och brotanken är sanningsenlig och obligatorisk skånsk historieundervisning i skolorna i Skåneland, det vill säga i Skåne, Halland och Blekinge. I Skånelands historia ingår också Bornholm, med andra ord hela det gamla Östdanmark.

Efter andra världskriget har det från skånsk sida gjorts flera framställningar till Skolöverstyrelsen, numera Skolverket, i Stockholm om en relevant historieundervisning utan svensk ensidighet. Svaret har alltid blivit att ämnet bör beaktas och i görligaste mån bakas in i andra läroområden såsom samhällskunskap.

Internetprojekt
Skånelands historia har hamnat mellan två stolar. Ämnet förbjuds inte men uppmuntras så sannerligen heller inte av den svenska centralmakten. Nu har Region Skånes kulturnämnd tagit ett nytt, friskt initiativ sedan ett par år tillbaka med Internetprojektet Terra Scaniae (adress: www.ts.skane.se) till grundskolorna och allmänheten. Material saknas inte, och intresset är stort. 

Det är viktigt att detta och liknande projekt får fortsätta och utvecklas. Den uppväxande generationen behöver vägledning i sitt identitetssökande. Historiska kunskaper är en avgörande förutsättning för självkännedom, som dessutom motverkar rotlöshet i samhället.

Skåne är ett mycket naturligt broland, som uppfyller alla nödvändiga betingelser för utvidgat självstyre: geografiskt, historiskt, språkligt, kulturellt, kyrkligt och så vidare. Och Skåne har gjort sig förtjänt av ett permanent och direktvalt regionparlament efter 2010, då försöksperioden går ut med inte mindre än tolv år av prövotid.

Broländer behövs
Skåne har en strategiskt betydelsefull uppgift nu och för framtiden. Uppgiften består i att knyta samman och rasera murar och barriärer mellan framför allt Sverige och Danmark. Men skall broprojektet lyckas krävs personliga kontakter över Sundet på alla områden. 

Sådana kontakter i Öresundsregionen underlättas som bekant inte från Stockholms och Københavns sida genom regelverk och byråkrati. Här borde post- och teletaxor harmoniseras, här borde broavgiften sänkas, för att ta ett par exempel. 

Det behövs många broländer i våra dagar i världen, för de är fredsbevarande faktorer, som ger mjuka, självklara övergångar mellan folk och länder. Skåne är ett sådant typiskt regionalt område!

Det säger också en del att Skånes gamla latinska namn Scandia har gett hela Skandinavien dess benämning. 

Vi kämpar vidare 2005, för vår skånska historia förpliktar!


Karl-Erik Weggerup
Præst og publicist, Malmø