Skånska friskyttechefer 1676-79
Af Anders Hedwall. Udgivet af Dansk-Skaansk Forening 1962.

INLEDNING

Då den reorganiserade svenska hären på senhösten 1676 ankom till Skånes Fagerhult, var provianten sedan några dagar tillbaka så gott som alldeles slut, varför Karl XI befallde byborna att utlämna all sin boskap till bespisning av hans svältande soldater, vilka formligen slogos med varandra om de arma kreaturen, som de levande buro bort på sina axlar till stor förbittring och harm för bönderna. Dessa blevo till sist så rasande, att de togo fram sina bössor och började beskjuta sin egen konungs folk, "saa at snaphaneriet begyndtiss nu först udi Farholt sogn", som Sthen Jacobsen säger i sin krönika om det skånska kriget.

Det dröjde heller icke länge, förrän snapphaneriet började taga allt större fart häruppe i gränstrakterna, varifrån det sedan som en löpeld spred sig till skogsbygderna i hela Skåne. Snapphanarna, som till en början opererade i endast lokala förhand, tjänstgjorde som spejare, kurirer och vägvisare åt den danska hären, de sökte förstås också att på allehanda sätt tillfoga svenskarna största möjliga avbräck och voro sålunda för de reguljära trupperna ett ingalunda föraktligt stöd. Detta blev, som vi nog kunna förstå, ännu starkare, sedan en stor del av dem så småningom blivit militärt organiserade i kompanier.

Denna organisation, som genomfördes under vintern 1676 - 77 och påföljande sommar, tillgick på det viset, att någon på sin ort ansedd och populär person med ut-präglade ledareegenskaper samlade en större eller mindre flock frihetsälskande och oförfärade män, som voro hågade att "gå på parti", varefter han hos danske konungen ansökte om och naturligtvis också erhöll tillstånd att som deras chef "tage paa Fienden". Sedan de enrollerats i respektive kompani och avlagt ed, togos de officiellt i tjänst som "Kongens Frijschötter" till skillnad för de lokalt opererande snapphanarna.

Manskapet i kompanierna utgjordes till största delen av bönder och hantverkare samt skyttar från adelns gårdar. Vid varje kompani, som huvudsakligen var rekryterat inom samma härad, fanns det förutom kaptenen eller ryttmästaren en löjtnant, en eller flera fänrikar och kornetter, en vaktmästare, en kvartermästare, några korporaler och en mönsterskrivare, som skötte rullföringen, avfattade rapporterna till de danska myndigheterna samt order och rekvisitioner m. m.

Samtliga befallningsmän voro utsedda inom respektive kompanier, som uppgingo till ett antal av c:a 20 i Skåne och 4 - 5 i Blekinge. Kompaniernas storlek varierade högst betydligt, från 20 ända upp till 160 man. De opererade fullt självständigt, men det hände dock, att de vid större företag kunde samarbeta med varandra.

Minst voro de, när de förlades i vinterkvarter, ty då utgjordes de i regel endast av befallningsmännen och de mest komprometterade av manskapet, medan de övriga tillbragte vintern i sina hemorter och där av lättförklarliga skäl så obemärkt som möjligt. I vinterkvarteren erhöllo friskyttarna visserligen något understöd, men för dem, som övervintrade på Själland, var detta så pass knappt, att de stundom måste sälja eller pantsätta både bössa och häst för att kunna dra sig fram till den tid, då "skogen blev grön" och sommarfälttåget kunde börja. Under detta voro de självförsörjande, även om de då och då kunde erhålla krut och havre från danska härens förråd.

Friskyttarna voro, efter vad som framgått av det föregående, beridna, men hästen tjänstgjorde endast som transportmedel, ty de kämpade till fots, och deras vapen utgjordes i regel av en lång bössa (göingereffla) samt kniv. Eftersom de utrustade sig själva, var det omöjligt att få vara med bland dem för de mindre bemedlade, som därför måste inskränka sig till lokala operationer i hemtrakten. Dessa mindre bemedlade, de egentliga snapphanarna, hade icke samma anseende som friskyttarna, men de hade ofta allra mest att hämnas för. De tillhörde nämligen den utfattiga överbefolkningen och bestodo än vidare av tvångsutskrivna, som flytt till skogs, samt av egendomslösa, som under mellankrigsåren blivit bortmotade från sina gårdar av de inkvarterade svenska och tyska ryttarna och sedan måst föra en eländig tillvaro ute i ödemarkerna.


AAGE MONSEN HARLOF (Hare-Aage)

Till de mest kända och namnkunniga friskyttecheferna under skånska kriget 1676 - 79 hör utan tvivel Aage Monsen Harlof eller Hare-Aage, som han vanligen kallades. Han hade före kriget varit bonde i Hörja socken i Västra Göinge härad. Vid den tidpunkt, då danska armén stod utanför Lund, uppbådade han i enlighet med Christian V:s brev en bonde från varje gård i Östra och Västra Göinge härad för bevakning av vägarna, och under denna bevakningstjänst tog han också åtskilliga fångar. Mot slutet av år 1676 begav han sig över till København jämte en del av sitt folk, där han begärde underhåll till nästkommande april månad för att sedan återvända till Skåne "og fienden mueligen afbrech at giöre".

Under denna vinter var det ett rätt betydligt antal snapphanar, som uppehöllo sig i den kungliga huvudstaden, där de nu började kalla sig "kongens friskytter", sedan de av denne blivit officiellt erkända som stridande förband. Bland dessa nämnas också "Vestergønge herreds friskytter" under befäl av löjtnant Aage Monsen Harlov.

Den 3 juni 1677 begärde han att i likhet med andra friskyttar få fullmakt av konungen att "med sit Partie tage paa Fienden" varefter han sedan omedelbart skulle inlämna en rulla över sitt folk, och än vidare förband han sig till att vid alla eventuella klagomål ansvara för sina underlydande. Naturligtvis fick han också den begärda fullmakten, och under hela kriget finna vi honom sedan i rullorna som chef för Västra Göinge kompani, först som löjtnant till sommaren 1678, därefter som kapten till år 1679 och s edan som major.

Aage Monsen, som jämte sitt folk uppehöll sig i den danska huvudstaden även under påföljande vinter, opererade under sommaren 1678 i nära samband med danska hären, som han var till nytta och hjälp på mångahanda sätt.

Genom Göinge gick ju den kortaste vägen mellan Småland och Kristianstad, och denna förbindelseled var sålunda av den allra största betydelse för de svenska truppernas försörjning. Redan långt tillbaka i tiden hade danskarna anlagt skansar till skydd för broövergångarna vid de viktigaste vattendragen, så t. ex. vid Vittsjö, Hasslaröd och Hönjarum, och under det nu pågående kriget fingo friskyttarna ofta i uppdrag att bränna dessa broar.

De lyckades emellanåt också göra detta, och icke minst Aage Monsen synes ha varit anlitad för dylika svåra och nog så farliga uppgifter. Den 24 juli 1678 rapporterar han sålunda till generalmajor Arensdorf, att han dagen innan hade bränt Kumle bro över Almaå i Knislinge samt bron över Helgeå uppe vid Broby. Han hade också försökt bränna Hönjarums bro men misslyckats, ty den svenska skansen låg för nära, skrev han, och "vi kunde intet bare os der for Kugler. Men dersom det behagede hans Excellens at sende os et Paar Falcheneter, at vi kunde schude paa Vollene, saa ville vi endnu proberet. Jeg troer vist, at vi schulle hae den". Förmodligen fick han också de önskade falkonetterna.

Under fjorton dagars tid hade hans kollega friskyttekaptenen i Östra Göinge Niels Andersen hållit skansen innesluten, och när sedan Aage Monsen kom honom till hjälp med hundra man västgöingar, måste skansens besättning inför hotet om stormlöpning kapitulera.

Kapitulationsinstrumentet eller, som det kallas, "Accord imellem Hans May:tts Frijschøtter af Dannmarch och det Swensche folch af Høynebro skantz" är daterat den 2 augusti 1678 och underskrivet av "Aage Maansen, Captein ofwer Frijschøtterne i Vester Gynge Herrit" och "Niels Andersen, Captein ofwer Frijschøtterne i Østre Gynge Herrit".

Två dagar senare måste i sin tur Kristianstad kapitulera, och härmed miste friskyttarna i norra och nordöstra Skåne sitt starkaste stöd. Det var helt enkelt omöjligt för dem att i fortsättningen kunna operera i dessa trakter, i all synnerhet som de heller icke längre kunde påräkna något underhåll häruppe. I anledning härav sågo sig både Aage Monsen och friskyttekaptenen i Norra. Asbo Peder Lauridsen nödsakade till att hos höga vederbörande anhålla om att få sig en plats anvisad till vinterkvarter, och härvid kunde, som vi nog förstå, båda två hänvisa till, att de "med all vor magt och krafft søgt eders kgl. majestæts fiender och federnelandet till nøtte igien at komme i sin gammel form under rette Danmarchs crone". Denna anhållan bifölls också, ty den 5 november 1678 erhöll Aage Monsen och hans kompani vinterkvarter i Helsingborgs län.

Det var nu slut med de organiserade friskyttarnas operationer uppe i norra Skåne, och under krigets sista år kommo dessa i stället att försiggå i landskapets mellersta och södra delar. Vid fredsslutet överlämnade han befälet över kompaniet till Oluv Pedersen, och sedan samtliga friskyttekompanier överförts till Själland, blev han med majors titel chef för alla skånska friskyttar därstädes. Det var i denna sin egenskap, som han till konung Christian V å deras vägnar riktade en bevekande och rörande böneskrivelse, som är av så pass stort intresse, att den här förtjänar att återgivas i sin helhet. Skrivelsen var av följande lydelse:

"Stormechtigste Konge, Allernaadigste Arffue Herre!
Udj allerdybeste Underdanighed indflyer ieg allerundertrengde Major Aage Harlof paa samptlige wnderhaffuende Folchs Wegne med storste Suck till Eders Kongl. May:t, wæmodeligen tilkende giffuendis, ded vi mange Gange haffuer suppliceret till General Commissariatetz Herrerne i den wnderd. Forhaabning at erlange Windterqvarteer och Tractament, efftersom wij med vorris Folch effter Herrernis schrifftlige Order er her till Landet kommen, 8:te Compagnier, og da vahre vel monderede med Hæste, Geweer och ald Tilhøring. Men som wij nu 4 Maaneders tiid hafuer med vorris Folch, Hæste og Knechte opfortærret alt, huis vi medhafde, og det bæste vi eyde sat hoes worris Folch i Schaane, som vi fornemmer nu af de Suensche at verre borttaget, saa wij saalediss formeedelst vorris schyldige Troeschab imod worris Arfuekonge og Herre saa og worris kerre Fæderneland erre blefuen til Widunder, landflychtige Folch; ingen will huusse eller weederqueege os, ilde bortrømbt fra vorris Koner, Børn, Slecht, Boeliger og Formue, som nu lefuer for vorris Skyld i sterste Elendighed, ia en Deel af dennem gribis og tyransche Wiis meere end elendig bortrettis, alt defte hafue vi liedt og lefuet i den Forhaabning, vi kunde igen frelsis af Sunsrhens Aag og i Tiiden af Naade uinde Belenning hoes woris Allernaad. Konge. Derforre nedfalder for Eders Store Kongl. May:tz naadefulde Fodschammell, begier naadige Kongelige Barmhiærtigheeds Mildheed, at vi fattige fordrefune Folch, som effter Ordre er herofuerkomne till Eders Kongl. May:tz Tieniste, maa uinde Tractamente og Qwarteer lige weed andre Cavalerij og wi maate bliffue veed vor eget Folch, paa det wi udj denne kaalde Winter af Hunger og Frost icke schal forgaa. Slig Kongelige Naade vil Gud belenne Eders Kongl. May:t med det gandsche Kongl. Arfuehuss udj dee Retferdiges Opstandelse for Guds naadige Domstol.
Kebenhafn d. 18:e Nov. 1679.
Eders Kongl. Stoermechtigste Majestætz Allerunderd. ringe Tiener
Aage Harlof
Major for Frijschytterne".

Och vad blev nu resultatet av denna rentav gripande böneskrift? Ja, de fingo väl ett litet tillfälligt understöd. Men vad skulle det sedan bli av dem? Givetvis skulle de få stanna kvar i landet, om de ville arbeta inom jordbruk eller hantverk. De, som voro hågade att upptaga ödehemman, skulle få fritt byggnadstimmer från kronans skogar och därtill skattefrihet i tre eller fyra års tid. Men det var endast ett fåtal, som kunde tänka sig denna senare utväg, eftersom de allra flesta voro fullkomligt utblottade. Helst skulle friskyttarna ha velat komma i konungens tjänst, tjäna som infanterister ville de dock icke, eftersom några av deras kamrater under sin tjänstgöring vid fotfolket blivit mycket illa behandlade, däremot ville de gärna bli ryttare, något som också framgår av Aage Monsens böneskrift till konungen.

Denna deras anhållan kunde emellertid icke beviljas, och efter en år 1680 företagen undersökning om, vad de i fortsättningen ämnade företaga sig, upplöstes deras kompanier, och de forna frihetskämparna fingo sedan försöka slå sig fram så gott de kunde var och en på sitt håll, somliga som jordbruksarbetare, andra som hantverkare o. s. v.

Några av deras officerare, däribland major Aage Monsen, erhöllo anställning vid de reguljära trupperna.


NIELS ANDERSEN

Friskyttarna voro av lättförklarliga skäl för sina operationer i hög grad beroende av ryggstödet från den danska hären. Under vintern voro de för den skull inkvarterade på någon säker plats, vanligen i Kristianstad, Landskrona eller på Själland, men de av dem, som inte voro allt för mycket komprometterade, kunde till och med våga sig på att uppehålla sig i sina respektive hemorter. Och så höllo de sig stilla, tills den danska hären kom tillbaka och "skogen blev grön", något som också var en ingalunda oviktig förutsättning för gerillafejden. Snapphanarna vågade sig nämligen icke på att ta upp kampen med reguljära trupper ute på öppna fältet utan måste inskränka sig till att strida i skydd av de täta skogarna med deras svårtillgängliga klyftor och snår.

På deras stridslust var det heller intet fel, och belysande härför är följande lilla episod. Strax i början av maj 1677 infunno sig i Landskrona tvenne göingar, som blivit ditsända av sina kumpaner för att förhöra sig om, när danska hären kunde vara att förvänta till Skåne, och samtidigt försäkrade de, att man däruppe i Göinge icke skulle svika, om man bara kunde vara säker om att få behövligt stöd. Nåja, de båda emissarierna fingo förstås lugnande försäkringar härom, de kunde ju också med egna ögon konstatera, att mycket krigsfolk redan hade kommit över, och så drogo de synnerligen belåtna till sitt land igen.

Under sommaren 1677 synas de flesta av friskyttekompanierna ha blivit organiserade, däribland också Östra Göinge kompani. Chef för detta var Niels Andersen, som nämnes första gången i juni samma år och då med titeln löjtnant. Han låg då med sitt folk i trakten av Herrevadskloster, där svenska hären för tillfället var lägrad. Om denna kunde han då och då till danska högkvarteret insända värdefulla rapporter. I början av juni överrumplade han med sitt folk en svensk truppstyrka i Billinge prästgård, varvid tjugofyra svenskar stupade och nio togos tillfånga. Fångarna fördes därefter till danska högkvarteret, varest de vid anställda förhör lämnade viktiga upplysningar om den svenska härens svaga styrka och dess stora försörjningssvårigheter.

Under påföljande vinter uppehöll sig Niels Andersen tillika med åtta av sina kämpar i København, där många andra friskyttar då vistades. I januari 1678 beordrade Christian V generalmajoren Arensdorf att sörja för deras underhåll, och i enlighet härmed bestämdes detta underhåll så, att en kapten skulle få 6 rdr i månaden, en löjtnant 4, en kornett 3, underofficerarna 2, korporalerna l½ och de meniga 1 rdr var. Det var, som vi se, tämligen blygsamma understöd, som tillerkändes dem av höga vederbörande. Arensdorf önskade emellertid transportera dem över till Skåne, och i mitten på februari översändes på hans order Östra och Västra Göinge kompanier till Landskrona, där de fingo underhåll och kvarter ända fram till den 21 juni, då de gingo i fält samtidigt med den danska armén.

Under sommarfälttåget 1678 opererade flera friskyttekompanier i nära förbindelse med den danska huvudhären, något som tydligen framgår bl. a. av ammunitionsräkenskaperna. Så t. ex. erhöll kapten Simon Andersen 23/7 24 pund krut, 28/7 20 pund - det hade gått åt mycket krut i hans segerrika träffning vid Östra Sönnarslöv 26/7kapten Niels Andersen 5 pund och 200 kulor och "Capit. Mogens (Aage Monsen Harlof) Dragone Compani Friskytere" 10 pund o. s. v.

Det var under detta års fälttåg, som Niels Andcrsen utförde sin största bedrift, då han tillsammans med Aage Monsen lyckades intaga Hönjarums skans i närheten av Osby. Aktstycket om kapitulationen är av så pass stort intresse, att det förtjänar att återgivas i sin helhet, och så här lyder det:

"Accord imellem Hans May:tts Frijschøtter af Dannemarch och det Swensche folch af Høynebro skantz.

Eftter at Capitein Niels Andersen hafde liggit for Skantzen med sine underhafvende Frijschøtter ved 14 Dagis Tid, kom Capitein Hare Aage med hundrede Man til Succurs, hafwendis med sig en Trompetter, hwilchen hand d. 2 Augusti lod andblæse, om de vilde opgifve paa Accord eller icke; daa efftersom de icke hafde videre til Underholning, begierde de Accord, hvorpaa Captein Hare Aage med Trompetteren red til dem och saaledis contraherede: først at de skulde marchere af Skantzen udj fuld Gever och derpaa strax nedlegge dem.

For dét andet at de skulde ledsagis som Fanger til den danske Leyer ved Christianstad.

P.S. Efftersom de Swensche icke hafde videre til Underhold, til med at de saa Captein Niels Andersen staa ferdig med trende Tropper, hver paa 100 Mand at ville gaa Storm, var de tvungne til at gifve sig.
Actum Høijnebro d. 2 Aug. 167S.
Aage Maansen Captein ofwer Frijschøtterne i Vester Gynge Herrit.
Niels Andersen Captein ofwer Frijschøtterne i Østre Gynge Herrit".

Det framgår av det föregående med all önskvärd tydlighet, att friskyttarna voro militärt organiserade, och då de därtill åtminstone tidvis erhöllo understöd av kronan, måste; de därför anses som verkliga trupper om också irreguljära. Så betraktades de också av de militära danska myndigheterna, vilka åtminstone alltifrån år 1677 kalla dem friskyttar och likaledes nämna deras chefer med militära titlar. Detta gjorde också de civila myndigheterna utom i sådana fall, då de blivit uppretade över deras stundom alltför hårda framfart mot bönderna. Vid sådana tillfällen kom nämligen skällsordet "snapphane" lätt nog på läpparna, och denna nedsättande benämning åtföljdes då gärna av ett eller annat svavelosande kraftuttryck.

Den 5 november 1678 erhöll Östra Göinge kompani vinterkvarter i Helsingborgs län, och vid fredsslutet påföljande år överfördes det till Själland, där det upplöstes i mars 1680. Kapten Niels Andersen stannade kvar i Danmark, där han sedan liksom så många andra tappra frihetskämpar gick okända öden tillmötes.


NICOLAUS HERMANSEN

De frihetsälskande skåningar, som uppsatte och organiserade friskyttekompanierna, voro i regel personer, som på sin ort åtnjöto ett stort förtroende och därtill en grund-murad popularitet, men först och sist var det personer med verkliga ledareegenskaper och ett oförfärat mod. Utan dessa egenskaper skulle det icke ha lyckats för dem att så fort som skedde samla omkring sig en större eller mindre flock modiga och behjärtade män, som voro hågade att, som det hette, "gå på parti". I flera fall hade dessa friskyttechefer ursprungligen varit besuttna bönder, så t. ex. Aage Monsen, Eskild Nielsen, Anders Pedersen och Simon Andersen.

Den sistnämnde hade tillika med Jens Jensen från Stoby redan den 20 februari 1677 erhållit kunglig fullmakt att förfölja alla infödda svenskar samt alla svenska tjänstemän och svensksinnade undersåtar i Skåne, som försöka förråda de dansksinnade. Sedan följde liknande fullmakter slag i slag, och det ena kompaniet efter det andra enrollerades. Ett av dessa blev efter sin ledare kallat Nicolaus Hermansens kompani.

Om Nicolaus Hermansens levnadsställning före kriget vet man ingenting, men man vet däremot, att han var en bildad man, som läste och skrev både danska och tyska. I november 1676 erhöll han fullmakt som kapten vid Sten Brahes skånska dragonregemente, deltog påfoljande månad i slaget vid Lund, där han blev tillfångatagen, men redan i januari 1677 hade han turen att bli utväxlad.

Han skickades sedan upp till Blekinge för att taga befäl över bönderna, men sedan Sten Brahe dött och hans dragonregemente blivit upplöst, började han värva friskyttar, som enrollerades den 20 april s. å. Egentligen hade han hoppats på att få dem erkända som reguljära dragoner, vilket dock icke lyckades.

Under sin kommendering till Blekinge hade Hermansen omkr. 20 februari försökt sig på att anfalla svenskarna vid Ronneby, men anfallet blev tillbakaslaget. Själv hade han under striden ådagalagt en så stor tapperhet, att blekingarna lovat att gå man ur huse, om han bara snart ville komma tillbaka och hjälpa dem, ty han var, som de sade, en god dansk man, och man hade tilltro både till honom och hans fänrik Hans Bentsen. Nåja, det dröjde heller icke länge, förrän han kom tillbaka på order av generalmajor Meerheim, som sände med honom 200 dragoner, och så hade han förstås också med sig sina friskyttar. Tillsammans med bönderna företog han nu ett anfall för att driva bort svenskarna från Bokull (Karlshamn), vilket dock misslyckades. Men även denna gång visade Hermansen prov på en lysande tapperhet, som gjorde honom ännu mer populär både hos blekingarna och hans underlydande.

Redan i april 1677 hade många av de friskyttar, som övervintrat på Själland, återvänt till Skåne, där de tills vidare inkvarterades i Landskrona. Under sitt uppehåll härstädes blevo de enrollerade och avlade ed till konungen, på vilkens befallning de sedan skulle förplägas och avlönas som dragoner. Hermansens 30 friskyttar skulle få en slettedaler (två tredjedels riksdaler) pr man och han själv, som här nämnes major, 5 eller 6 rdr i månaden.

I april utsändes Hermansen med sina friskyttar för att söka etablera förbindelse med det inneslutna Kristianstad, men även denna gången förföljdes han av oturen. Påföljande månad är han i full färd med att indriva en proviantgärd i Luggude, Norra och Södra Asbo samt Bjäre härader, ty även för dylika uppdrag användes friskyttarna.

I juni påföljande år kunde han inrapportera till högkvarteret, att han en kvarts mil från Markaryd hade angripit en svensk ryttartrupp på 76 man, varav 32 man nedgjorts jämte flera officerare. Dessutom blev "en stor monsør kvæstet men kom derfra". Ifrågavarande monsieur var, som man senare fick veta, generalmajor Bielke. Hermansen berättar vidare följande: "Vi har forfulgt dem til grænsen, hvor det var en stor mængde ryttere og dragoner, saa vi maatte retirere os, men vi mistede ingen".

Under ett par dagar låg han sedan kvar vid "Ystenet" (Yxenhult) men måste draga sig tillbaka, sedan svenskarna hade fått förstärkningar. Bönderna häruppe önskade få begiva sig till Landskrona för att sedan eventuellt emigrera till Själland, men de fruktade för, att svenskarna i så fall skulle lägga hela trakten i grus och aska.

Trots den svenska övermakten lyckades Hermansen att hålla sig kvar i norra delen av Norra Asbo härad, och en månad senare finna vi honom åter uppe i trakten av Markaryd, där han i Fagerhults socken är sysselsatt med att uppsnappa proviant och brev m. m. från svenskarna. Hans kompani uppgick vid denna tidpunkt till 60 man, huvudsakligen göingar. Även Fagerhultsborna voro redo att sluta sig till honom, ty deras gevär voro förstklassiga, men de saknade tyvärr en mycket viktig sak, nämligen krut.

Major Hermansen var, som redan förut är nämnt, en bildad person, och detsamma kan också sägas om tre av hans närmaste underbefälhavare, av vilka kaptenen hette Hans Mand, kaptenlöjtnanten Jacob Pedersen Bredal och löjtnanten Jakob Jørgensen Visseltoft. De hade allesammans studerat vid Københavns universitet, den förstnämnde också vid Lunds universitet, där han vid krigets början i strid mot universitetsprivilegierna blev fängslad av svenskarna, varefter han, sedan man släppt honom, blev friskytt i Hermansens kompani med kaptens grad.

Visseltoft, som var son till kyrkoherden i Visseltofta Jørgen Simonsen Scheel, hade på dansk sida deltagit i slaget vid Lund. Därefter hade han under någon tid hållit sig dold i Harlösa socken, varifrån han sedan sökte ta sig hem till Visseltofta. Han blev emellertid, när han var på väg dit, gripen på föranstaltande av borgmästaren Gabriel Hilleton och därefter införd till svenska högkvarteret i Vä. Förmodligen hade det hela kunnat sluta nog så illa för den unge skånske studenten, om icke hans landsman Ebbe Ulfeld lagt sig ut för honom och lyckats få honom frigiven.

Men ännu var det icke slut med vedervärdigheterna, ty då han befarade, att förutnämnde Hilleton också i fortsättningen skulle bli farlig för honom, beslöt han att för säkerhets skull begiva sig till Landskrona. På väg dit blev han vid Kågeröd helt utplundrad av ett svenskt parti från Helsingborg, och någon tid därefter var prästsonen från Visseltofta enrollerad som löjtnant i Nicolaus Hermansens kompani. Det var för övrigt denne prästson, student och friskyttelöjtnant, som i något sammanhang på ett säkerligen mycket träffande sätt karakteriserade stämningen bland dåtidens skånska allmoge, då han sade, att bönderna nu icke längre ville plöja, men när danskarna komme med sin här, ville de taga geväret och följa. Det ligger också en stor portion sanning i hans reflexion: "Hvor ingen Durchmarsch er, der er ingen Snaphane". Det var alltså enligt hans mening det stora ekonomiska trycket, som utgjorde en bidragande orsak till, att det var så många bönder, som anslöto sig till friskytterörelsen. Och däri hade han säkert alldeles rätt.

Om Nicolaus Hermansens vidare öden vet man bara, att han levde ännu år 1705, då han var bosatt vid Vestervig i Thy strax nordväst om Limfjorden (Jylland), där han livnärde sig som fiskare och då vid ett tillfälle hade ett mellanhavande rörande fisket med en godsägare vid namn Molderup. Denna lilla notis är det sista kända livstecknet från friskyttemajoren Nicolaus Hermansen, som alltså vid krigets slut i likhet med övriga friskyttar tagit sin tillflykt till det gamla kära moderlandet Danmark, där han förmodligen slutade sina dagar.

Gå til: DEL 2 DEL 3